Przeprowadzka pod nowy adres

Szanowni Państwo.

Po siedmioletnim okresie funkcjonowania, strona internetowa Okręgowej Izby Lekarskiej kończy swoją działanośc w dotychczasowym kształcie.
Niniejsza wersja witryny nie będzie już aktualizowana.

Zapraszamy serdecznie na naszą nową stronę pod adresem www.izbalekarska.pl

Redakcja

 
XXXIV Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie – 28.03.2015 g.10.30

Drodzy Delegaci!

W marcu odbędą się dwa ważne dla krakowskiego Samorządu Lekarskiego wydarzenia, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

28 marca o godzinie 10.30 w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24 odbędzie się XXXIV Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Poniżej zamieściliśmy szczegóły!

Tego samego dnia tj. 28 marca o godzinie 17.00 w Operze Krakowskiej odbędą się uroczystości obchodów Jubileuszu 25 lecia Odrodzenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Szczegółowe informacje niebawem.

Liczymy na Państwa liczną obecność.

Prof. Andrzej Matyja
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Kol. Bartłomiej Guzik
Za-ca Sekretarza ORL w Krakowie
Czytaj całość
 
Szkolenie dla młodych lekarzy pt. „Pierwsze kroki w zawodzie lekarza - wybrane aspekty praktyczne”
Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zaprasza młodych lekarzy do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Pierwsze kroki w zawodzie lekarza - wybrane aspekty praktyczne”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Poroninie.
 
Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie tzw. "Ogólnopolskiego Plebiscytu Laur Pacjenta"
W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu raz jeszcze informujemy i wyjaśniamy:
 
Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwracają się lekarze z pytaniami dotyczącymi kierowanej do nich korespondencji, zawierającej certyfikat w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”. Co ważne lekarze, do których kierowane jest zawiadomienie, nie zgłaszali chęci udziału w takim plebiscycie i nie wyrażali swojej zgody na uczestnictwo w tym konkursie.
 
Co istotne wraz z zawiadomieniem o otrzymaniu nagrody doręczany jest druk polecenia przelewu i faktura wystawiona przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z załączonej informacji lekarze dowiadują się, że „publiczne używanie Certyfikatu jest możliwe po uregulowaniu jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości 386,00 zł brutto (…)” na rachunek tejże spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Zwracamy uwagę koleżanek i kolegów , że jedyną podstawą do upublicznienia przez lekarza faktu uzyskania <<honorowego odznaczenia „Laur Pacjenta 2014”>> oraz nierozłącznie z tym związanego „certyfikatu zaufania pacjentów”, jest uiszczenie na rzecz tej spółki ww. opłaty licencyjnej.
 
Korespondencja kierowana do lekarzy przez organizatora konkursu jest nieścisła, bowiem lektura Regulaminu konkursu pozwala stwierdzić, że (wbrew treści przesyłanego do lekarza listu) laureatem konkursu jest lekarz „który odebrał Certyfikat i jednocześnie wniósł jednorazową opłatę licencyjną”. A zatem również nabycie statusu laureata konkursu jest uzależnione od uiszczenia ww. opłaty licencyjnej.
 
Jednocześnie zalecamy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom zachowanie szczególnej ostrożności oraz dokładną analizę wszystkich treści zamieszczonych w takiej korespondencji, nieuiszczanie żadnych opłat do czasu uzyskania przez lekarza pełnej wiedzy pozwalającej na podjęcie świadomej decyzji, a w razie wątpliwości kontakt z działem prawnym naszej Izby.
 
Z obowiązku przypominamy, że zarówno przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zabraniają reklamowania działalności leczniczej. Podobnież stanowi kodeks etyki lekarskiej, który w art. 63 stwierdza, że Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych”.
 
Tymczasem z treści regulaminu tego konkursu wynika wprost, że opłata licencyjna jest pobierana z tytułu „użytkowania (certyfikatu – przyp. wł.) w celach marketingowych/komercyjnych”.

 
KASY FISKALNE - ważne informacje
 1. Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów podatkowych i połączonymi z tą zmianą rozbieżnościami interpretacyjnymi dotyczącymi konieczności zaopatrzenia się przez poszczególne grupy lekarzy w kasy fiskalne Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwróciło się do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Finansów o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Przedstawione przez nas wątpliwości dotyczą sytuacji lekarzy, którzy: mają zarejestrowane jednocześnie praktykę w miejscu wezwania jak i praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,  wykonują zawód w ramach praktyki zawodowej i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wystawiają jedynie recepty pro auctore i pro familia lub świadczą usługi zdrowotne nieodpłatnie (innym krewnym spoza kręgu uprawnionych do uzyskania recepty pro familia lub przyjaciołom). O ewentualnych ustaleniach będziemy Państwa informować na stronie Izby. Na chwilę obecna zalecamy konsultowanie swojej indywidualnej sytuacji z Urzędami Skarbowymi pod który Państwo podlegacie.

 2. W świetle Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1544):

  - generalnie, lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej, zostali zobowiązani, do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej;

  - w stosunku do lekarzy, którzy korzystali w 2014 roku ze zwolnienia z w/w obowiązku, rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nastąpi od dnia 1 marca 2015 roku; w stosunku do lekarzy, którzy założą praktykę w 2015 roku zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje okres dwóch miesięcy od udzielania świadczenia zdrowotnego, którego udzielnie obliguje do rozpoczęcia ewidencjonowania.

 3. Szczegółowy sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących określa ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zmn.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 roku, poz. 363) w sprawie kas fiskalnych.

  Zgodnie z w/w przepisami podatnik jest w szczególności zobowiązany:
  1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
  2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
  3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
  4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
  5) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany;
  6) co do zasady stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży;
  7) itd.

  W/w rozporządzenie określa w szczególności zakres informacji jaki winien znajdować się na paragonie oraz raporcie fiskalnym.

  W zakresie oznaczenia na paragonie nazwy towaru lub usług Minister Finansów wydał 12 września 2013 roku interpretację ogólną, która jest dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/

  Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez użyciu kasy konieczne jest:

  1)    Złożenie zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  Podatnik zgłasza naczelnikowi że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia - w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania; W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

  2)    Dokonanie fiskalizacji kasy.

  Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 4. Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zmn.) podatnikowi, który, za pomocą kasy fiskalnej rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach   przysługuje zwrot kwoty wydatkowanej wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

  Podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy:
  - w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie ich używania,
  - nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  - naruszy warunki związane z odliczeniem kwot wydatkowanych na zakup kasy.

 5. Należy pamiętać, iż naruszenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej, nie dopełnienie wymogu wydania paragonu fiskalnego, dokonanie sprzedaży usługi z pominięciem kasy fiskalnej lub jej brak może nieść za sobą skutki karno-skarbowe.

 6. Linki do materiałów dot. kas fiskalnych zamieszczonych na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej zob. http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=11422
  oraz http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=11243
 
UWAGA! - zmiana wysokości składek członkowskich

UWAGA!
 
Przypominamy, iż zgodnie w Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej wzrasta wysokość składki obowiązkowo uiszczanej na rzecz samorządu lekarskiego.

Od dn. 1 stycznia 2015 r. podstawowa składka będzie wynosić 60 zł miesięcznie.

Składka w wysokości 10 zł miesięcznie zostanie utrzymana tylko dla lekarzy stażystów oraz tych lekarzy i lekarzy dentystów emerytów oraz rencistów, którzy do 1 stycznia 2015 r. uzyskali prawo do opłacania składki w obniżonej wysokości.

Prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawnieniach swoich zleceń stałych w bankach, aby w ten sposob uniknąć nieporozumień.

Tekst całej Uchwały wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 
 
Czytaj całość
 
Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku 2014
Samarytanin Roku 2013Jesteśmy przekonani, że na swojej drodze życia poznałeś/aś
wielu ludzi, którzy niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Możesz im podziękować za dobro i miłosierdzie,
które okazują innym.


Wolontariat św. Eliasza,
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zapraszają do udziału w XI Edycji Plebiscytu
„Wybieramy Samarytanina Roku 2013".

Naszym celem nieprzerwanie jest propagowanie myśli św. Jana Pawła II i zapraszanie do wspólnego budowania kultury miłości poprzez pokazanie, że pośród nas żyją i działają ludzie dobrzy i miłosierni, którzy pomagają tak po prostu.

Weź udział w głosowaniu na „Miłosiernego Samarytanina Roku 2014”


Głosowanie tradycyjnie odbywa się w dwóch kategoriach:

I kategoria: pracownik służby zdrowia, dla którego pomoc chorym nie jest tylko pracą zarobkową, ale jest postrzegana, jako swoistego rodzaju powołanie. To osoba, która często i bezinteresownie poświęca swój czas cierpiącym.
II kategoria: osoba nie należąca do żadnej organizacji charytatywnej, która pomaga innym w potrzebie, osoba szlachetna, dla której pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby serca.

Pamiętaj czas ucieka! Głosowanie trwa do 1 marca!    

Głosując podajemy: imię i nazwisko, nr telefonu lub adres osoby, na którą głosujesz oraz koniecznie kilka zdań wyjaśniających, dlaczego uważasz, że ta osoba zasługuje na wyróżnienie.
Na jedną osobę można oddać wiele głosów, zaproś więc innych do udziału w naszym głosowaniu.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze osoby wyróżnione, które otrzymają prestiżową statuetkę i wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin Roku 2014”.

Jak oddać swój głos?
- Listownie na adres: Wolontariat św. Eliasza, 30-608 Kraków, ul. Porucznika Wąchały 5,
- Korzystając z formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej www.eliasz.org.pl ,
- Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
- Telefonicznie: 885 512 500 - poniedziałek – piątek -> godz. 10.00 – 18.00
                         (12) 263 61 56 - poniedziałek – czwartek 16.00 – 18.00

ORGANIZATORZY:
Wolontariat św. Eliasza
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 
Stanowisko Prezydium ORL w sprawie wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia
Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2015 roku

w sprawie wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zaniepokojenie sytuacją powstałą w systemie ochrony zdrowia w Polsce, po wprowadzeniu przez Ministra Zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej tzw. pakietu onkologicznego. Po raz kolejny bowiem próbuje się obarczyć lekarzy całym szeregiem nowych obowiązków, nie zabezpieczając na ten cel odpowiednich środków finansowych, wmawiając jednocześnie pacjentom oraz opinii publicznej, że wszelkie trudności z dostępem do świadczeń medycznych spowodowane są brakiem dobrej woli lekarzy.

Samorząd Lekarski wielokrotnie uprzedzał, że za wszelkie niepowodzenia źle przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie reform, lekceważących opinie specjalistów będą rzutować na ocenę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w społeczeństwie.

Dlatego popieramy naszych kolegów lekarzy, którzy obawiając się negatywnych skutków nowych zasad kontraktowania usług medycznych, nie zdecydowali się na podpisanie kontraktów z NFZ, a co za tym idzie, nie otwarli swoich przychodni z dniem 1 stycznia 2015 roku, czekając na wynik negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. Wiemy, jak trudne to były dla nich decyzje. Wiemy także, że pacjenci mieli prawo czuć się zagrożonymi brakiem opieki lekarskiej. Niedopuszczalne jest jednak wygłaszanie przez Ministra Zdrowia oświadczeń, często mijających się z prawdą, których jedynym celem jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd i przerzucanie całej odpowiedzialności za brak rozwiązań systemowych na środowisko medyczne.

Niemniej, z satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości fakt, że Minister Zdrowia zdecydował się w końcu na rozmowy z lekarzami, i że w ich wyniku doszło do podpisania porozumienia, w rezultacie którego pacjenci mają zabezpieczoną pomoc lekarską, a lekarze ustabilizowane i bezpieczne warunki jej udzielania.

Prezydium OIL w Krakowie wyraża nadzieję, że działania resortu zdrowia w przyszłości nie będą już skutkować zagrożeniem dla zdrowia pacjentów.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
 
Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego"
Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego"


Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie pakietu onkologicznego przy obecnym kształcie zasobów finansowo-kadrowych ochrony zdrowia jest skazane na niepowodzenie z powodów:

 • pakiet ten nie obejmuje całości świadczeń dla pacjentów onkologicznych np. opieki paliatywnej;
 • brak jest szczegółowych regulacji i rozporządzeń wykonawczych do pakietu;
 • nie zostały rzetelnie wskazane źródła finansowania, które odpowiadałyby rzeczywistym kosztom wdrożenia tego pakietu (na wszystkich poziomach diagnostyki i leczenia - POZ, AOS i Szpitalnictwo).

Proponowane rozwiązania są próbą przerzucenia odpowiedzialności i kosztów nieprzygotowanej reformy na lekarzy i podmioty świadczące usługi medyczne.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa, że realizacja założeń pakietu mającego udostępnić świadczenia medyczne pacjentom onkologicznym będzie możliwa po uzyskaniu realnych źródeł finansowania oraz wprowadzeniu e-dokumentacji, która pozwoli uniknąć stygmatyzowania tej grupy pacjentów.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
 
MultiBenefit dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej

MultiBenefit

Witamy w programie MultiBenefit!
Źródło radości, inspiracji i oszczędności
 
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Doceniamy jak wielu wyzwaniom w życiu osobistym i zawodowym stawiacie czoła każdego dnia. Wiemy, że czasem są to wyzwania większe a czasem mniejsze. Zdecydowaliśmy się Wam to wynagrodzić. Zastanawiacie się jak? Dajemy Wam dostęp do MultiBenefitu - skarbnicy pomysłów na spędzanie wolnego czasu z najbliższymi, pomysłów na odprężenie i odpoczynek po trudach dnia. Korzyści płynące z MultiBenefitu wyjaśnią Wam, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na taką formę podziękowania za Waszą ciężką pracę:
 
 • Stały dostęp do produktów i usług, w cenach niższych, przeciętnie o 20%-30% od rynkowych np.: zamiast 100zł, płacisz 90zł
 • Gwarancja jakości dzięki współpracy jedynie ze znanymi i cenionymi dostawcami: BP, Tesco, Ikea, Empik, itd.
 • Realne oszczędności, dzięki niezwykle konkurencyjnym cenom i bezpłatnej dostawie: 0 zł
 • Bezpieczeństwo zakupów: Program ‘’Jakość lub zwrot pieniędzy’’.
 • Oszczędność czasu dzięki zakupom przez Internet: Jesteś w domu i wraz z rodziną wybierasz to na co macie ochotę.
 
Wystarczy, że zgłoście swój akces do udziału w programie podając:
 1. Imię i nazwisko
 2. adres e-mail
do Pana Dariusza Wójtowicza na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Podane przez Państwa dane posłużą do założenia konta na platformie i będą upoważniać Was do korzystania z produktów i usług, jakie znajdują się na MultiBeneficie!
 
Uwaga. Oferta skierowana jest wyłącznie do członków OIL w Krakowie. Jednocześnie informujemy, że umowa została podpisana na okres próbny 6 miesięcy. W okresie testowym, dostęp do platformy nie wiąże się dla Państwa z żadnymi opłatami. Po tym czasie, w zależności od zainteresowania podejmiemy decyzję co do dalszej współpracy.
Przykładowe oferty poniżej, więcej na www.multibenefit.pl
Zapraszamy!
Czytaj całość
 
Komunikat - kasy fiskalne w 2015 roku
W dniu 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544). Nowe rozporządzenie zmieni dotychczasowe zasady ewidencjonowania fiskalnego usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy.
 
Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty ze świadczenia usług na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekraczają 20.000 zł netto.  Od 1 stycznia 2015 roku  Minister Finansów likwiduje w/w wyłączenie. Zmiana ta oznacza, iż w 2015 roku podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej, będą musieli ewidencjonować je za pomocą kasy fiskalnych. Nowy przepis pozbawia prawa do korzystania z wszelkich zwolnień - kasa fiskalna w praktyce lekarskiej będzie od 2015 roku obowiązkowa dla wszystkich lekarzy udzielających usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
 
Ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej nie będą podlegać usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych.
 
Lekarze, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, będą musieli wprowadzić kasę do praktyki lekarskiej najpóźniej do 1 marca 2015 roku.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 75