Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej i Wiceprezes NRL lek. dent. Andrzej Cisło przekazał następującą informację w sprawie stosowania przez lekarzy dentystów amalgamatu po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008:

Komisja Stomatologiczna NRL informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 z dniem 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.

Zakaz ten dotyczy zarówno lekarzy dentystów realizujących kontrakt z NFZ, jak również lekarzy dentystów, którzy nie działają na podstawie umowy z Funduszem.

Mimo wejścia w życie ww. unijnego rozporządzenia nie wprowadzono zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193), w szczególności w załączniku nr 11, który zawiera wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

Czytaj więcej: Amalgamat – informacja Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

2 marca 2018 roku obradował XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Delegaci, wybrani w ostatnio przeprowadzonych wyborach, zdecydowali o władzach Izby na nadchodzącą VIII kadencję Samorządu Lekarskiego oraz składach jej organów.

 

Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie został wybrany kol. lek. dent. Robert Stępień, natomiast Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana ponownie kol. lek. dent. Anna Kot.

 

Oficjalne obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie zostaną opublikowane na stronie Izby niezwłocznie po ich podjęciu.

Serdecznie gratulujemy Delegatom podjętych decyzji i dziękujemy za wytrwałość (Zjazd obradował do ok. godz. 23)

 

Prezes ORl

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

Wyszczególnione zmiany:

 • uwzględniono odpady medyczne oznaczone kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80),
 • doprecyzowano, że zarówno w miejscu powstawania jak i magazynowania odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku;
 • zrezygnowano z wymogu nieprzeźroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstania;
 • rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstania dodatkowo do pojemników;
 • doprecyzowano przepisy o oznaczeniach kolorami pojemników  do zbierania odpadów o ostrych końcach i krawędziach wskazując na konieczność ich jednoznacznej identyfikacji;
 • określono czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin z wyłączeniem „odpadów wysoce zakaźnych” które mogą być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny;
 • zgodnie z rozporządzeniem za „odpady wysoce zakaźne” uważa się odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi; 1
 • wskazano, że „odpady wysoce zakaźne” zbiera się w miejscu ich powstawania do:
  1) opakowania wewnętrznego złożonego z:
  a) worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
  b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego - w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach;
  2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.
 • zmodyfikowano zakres informacji umieszczanych na workach i pojemnikach z odpadami; pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:
  1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6) datę i godzinę zamknięcia.
 • w przypadku „odpadów wysoce zakaźnych” w/w oznakowanie umieszcza się na pojemniku – opakowaniu zewnętrznym przeznaczonych do przechowywania tego typu odpadów – dodatkowo oznaczając znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 Kodeks pracy oraz umieszczonym poniżej napisem "MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI". 2
 • w stosunku do przepisów uprzednio obowiązujących, ze względu na ochronę danych osobowych, zrezygnowano w obecnym rozporządzeniu z podawania na worku lub pojemniku: adresu zamieszkania lub siedziby wytwórcy odpadów;
 • wprowadzony został wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;
 • pomieszczenie przeznaczone do wstępnego magazynowania odpadów medycznych winno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów;
 • rozszerzono i uszczegółowiono wymagania w zakresie utrzymania higieny w procedurze magazynowania odpadów (dezynfekcja: rąk, pomieszczeń; urządzeń);
 • dopuszczono mniej restrykcyjne wymagania w zakresie wstępnego magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 - ( z zachowaniem podziału) - umożliwiając ich  magazynowanie  w oznakowanych stosownie do rodzaju odpadu, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w innym niż główne, miejscu magazynowania odpadów – rozporządzenie także w tym zakresie określa wymogi magazynowania;
 • dodano wymaganie posiadania, w obiektach w których udzielane są świadczenia zdrowotne lub są prowadzone badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, wentylacji miejsc przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia, służących do transportu wewnętrznego odpadów medycznych;
 • w stosunku do uprzednich przepisów, wymóg zapewnienia swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych do miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia w w/w obiektach dotyczy sytuacji przypadku gdy taki transport jest wykorzystywany;
 • uszczegółowione zostały wymogi dotyczące określenia procedur postępowania z odpadami medycznymi (instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania);
 • założono 18 miesięczny okres dostosowawczy pomieszczeń:
  a) wstępnego magazynowania do nowych wymogów w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń i gromadzeniem odcieków przed nierozprzestrzenianiem się odpadów
  b) miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego do wymogów ich wyposażenia w wentylację.

Pełna treść rozporządzenia pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1975/1


1 Przyjęto klasyfikację czynników zaliczonych do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119) - patrz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1119/1 (Materiały zakaźne, pierwszy plik PDF. str. 227 i dal.) 

2 Wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/81/716

 

Komunikat nr 5 OKW z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej -  6 lekarzy dentystów zostało wybranych na delegatów na OZL. Także w Krakowie  4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje!

Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory. 

Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 – VI piętro. 

Dla przypomnienia podaję również ustalone terminy zebrań wyborczych i możliwość głosowania w niżej podanych terminach osobiście do urny:

Delegatura Nowy Sącz- 12 września br. (wtorek) w siedzibie Delegatury w Nowym Sączu: 

 • godz.12.45 – 13.45 lekarze dentyści

Delegatura Krosno 21 września br. (czwartek) w siedzibie Delegatury w Krośnie:

 • godz.13.00-14.00 – lekarze dentyści Krosno
 • godz.14.15-15.15 – lekarze dentyści Jasło
 • godz.15.30-16.30 – lekarze dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Kraków:

26 września (wtorek) – sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

 • godz.15:00-16.00 - MCS Śródmieście, Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
 • godz.16:30-17.30 - Nowa Huta, MSWiA, Wojsko, WPS, Wieliczka 

27 września (środa) sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

 • godz.15:00 – Chrzanów, Olkusz, Myślenice, lekarze dentyści stażyści, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi informacjami dotyczącymi głosowania, a umieszczonymi na obu stronach karty informacyjnej i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

 • o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
 • o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty
 • o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej - tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie 
  (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)
 • o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową
 • na szarej kopercie NIE NALEPIAMY znaczka pocztowego.

Apeluję do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o wzięcie czynnego udziału w wyborach, gdyż jedynie od nas samych zależy, kto będzie naszym reprezentantem w najbliższej kadencji.

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Poniżej prezentujemy Program Ubezpieczeniowy, który został opracowany specjalnie dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przez niepowiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń brokera ubezpieczeniowego – Mentor S.A.

Oceniając funkcjonowanie dotychczasowych ofert ubezpieczeniowych dla Członków OIL w Krakowie, Mentor S.A. wynegocjował warunki ubezpieczenia i spośród propozycji kilku zakładów ubezpieczeń wybrał tę, która daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

W ten sposób broker ubezpieczeniowy przygotował niezależną, podyktowaną tylko interesem Członków OIL w Krakowie ofertę renomowanego Zakładu Ubezpieczeń PZU SA, która obejmuje Sumy Ubezpieczenia nawet na 1,5 mln zł i 2 mln zł.

Korzystając z tej oferty Członkowie OIL Kraków mają zapewnioną kompleksowość usługi.
Stojąc na straży realizacji wynegocjowanych przez siebie programów ubezpieczenia, broker ubezpieczeniowy zapewnia także nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.Tytuł doktora nauk  medycznych lub tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 Ustawy z 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Czytaj więcej: Oferta ubezpieczenia OC - PZU