Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

 mazarakiSzanowne Koleżanki i Koledzy,

ze smutkiem i żalem informujemy, że w  dniu 1 stycznia 2020 roku po długiej chorobie,

odszedł na zawsze Nasz Kolega i Przyjaciel

lek. dent. lek. med. Andrzej Mazaraki

Wieloletni członek Okręgowej Rady Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej,  członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członek Okręgowej Komisji Wyborczej, Delegat na Krajowe i Okręgowe Zjazdy Lekarzy. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi z okazji

XX -lecia odrodzenia samorządu. Wyróżniony przez Naczelną Radę Lekarską medalem Meritus Pro Medicis, Laureat Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny.

 Niech odpoczywa w pokoju…

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 09. stycznia (czwartek) 2020 r. o godz. 14.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, ul Rakowicka 26, w Krakowie.

 

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej,  tzw. e-recepta. Forma papierowa będzie obowiązywała tylko w kilku przypadkach, m.in. receptę pro auctore będziemy wystawiać TYLKO w formie papierowej (do 2025 r.).

Szczegółowa instrukcja oraz Film który przedstawia procedurę złożenia wniosku o dostęp do P1 znajdują się na stronie: http://izbalekarska.pl/?p=28912

 

 

 

 

Grodzicki gs

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

ze smutkiem i żalem informujemy, że w  dniu 6 października po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł na zawsze Nasz Kolega i Przyjaciel lek. dent. Maciej Grodzicki - Członek Komisji Stomatologicznej, wieloletni działacz samorządu zawodowego, Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski w Krakowie. Niech odpoczywa w pokoju…

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 października 2019r. o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 13 (róg ul. Kościuszki i Długosza).

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu przy ul. Rejtana 16.

 R.I.P.06.10.2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowe została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2019r poz. 1539.  Ogłoszono tekst jednolity: DOSTĘPNY TUTAJ

Ustawa wchodzi w życie 23 września 2019r.

Komunikat

Uwaga: lekarze dentyści

 

Zgodnie z art.44a pkt 1.2. ustawy z dnia 13.06.2019r  o zmianie ustawy – Prawo atomowe / ustawa podpisana przez Prezydenta RP/ ustawodawca obliguje dostawcę urządzeń radiologicznych do przekazania nabywcy wraz z tym urządzeniem informacji dotyczących narażenia na promieniowanie jonizujące.

W związku z powyższym należy oczekiwać:

1.       W przypadku wykonywania działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, podczas których wymagana jest obecność operatora aparatu rtg w pobliżu lampy rentgenowskiej , informacji o rozkładach mocy dawki wokół aparatu rtg podana przez producenta,

2.        Wartości promieniowania ubocznego w odległości 1m od ogniska lampy rtg;

 

Także:

- informacji na temat właściwego stosowania aparatu rtg : sposobu testowania i konserwacji urządzenia,

-wykazania, że konstrukcja aparatu rtg pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu,

- oceny ryzyka dla pacjentów tj. oceny dawki efektywnej w procedurze obrazowania rentgenowskiego oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

 

W przypadku nabywania aparatu rtg należy zwrócić uwagę czy dostawcy urządzeń dołączają
do aparatu rtg w/w informacje.

 

66041015397

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z wielkim żalem informujemy, że dzisiaj odszedł na zawsze Jeden z nas Grzegorz Wawrzeń - Członek Komisji Stomatologicznej NRL, Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie i Przewodniczący naszej Komisji Stomatologicznej.
Dzielnie i z wyjątkową wytrwałością walczył ze swą rzadką chorobą. Niech odpoczywa w pokoju…

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 9 maja 2019 roku o godzinie 12.00, w kaplicy na cmentarzu w Proszowicach, przy ulicy Krakowskiej.

Pogrążeni w smutku łączymy się w bólu z Rodziną Grzegorza.

 R.I.P. 06.05.2019

W imieniu Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie informujemy że z dniem 18 IV 2019 wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia, która wydłuża możliwość wystawiania recept na starych drukach o kolejne 12 miesięcy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż odszedł od nas nasz wieloletni Przyjaciel, Współtwórca Odrodzonego Samorządu Lekarskiego
i wielokrotny Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

lek. dent. Antoni Stopa

Człowiek dobry, lojalny i zawsze serdeczny.
Są ludzie, których zastąpić się nie da i Ty Antku byłeś tym jednym z niewielu.

 Rodzinie i Bliskim zmarłego składamy najszczersze kondolencje.

 Cześć Jego Pamięci!

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 26 października 2018 r. o godz. 10:00 w Kaplicy na Cmentarzu Podgórskim,
po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Lekarska udostępnia kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Jest ono dedykowane w dużej mierze lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie bądź podmioty lecznicze, dla których zakup indywidualnie zaprojektowanego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej byłby decyzją nieracjonalną.

„Kompendium” zawiera także łącza do wcześniejszych opracowań na ten temat.

 

Bezpośredni link: www.nil.org.pl/edm

 

Dokument będzie aktualizowany, wszelkie uwagi prosimy nadsyłać na adres sekretariatu NIL.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej i Wiceprezes NRL lek. dent. Andrzej Cisło przekazał następującą informację w sprawie stosowania przez lekarzy dentystów amalgamatu po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008:

Komisja Stomatologiczna NRL informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 z dniem 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.

Zakaz ten dotyczy zarówno lekarzy dentystów realizujących kontrakt z NFZ, jak również lekarzy dentystów, którzy nie działają na podstawie umowy z Funduszem.

Mimo wejścia w życie ww. unijnego rozporządzenia nie wprowadzono zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193), w szczególności w załączniku nr 11, który zawiera wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

Czytaj więcej: Amalgamat – informacja Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

2 marca 2018 roku obradował XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Delegaci, wybrani w ostatnio przeprowadzonych wyborach, zdecydowali o władzach Izby na nadchodzącą VIII kadencję Samorządu Lekarskiego oraz składach jej organów.

 

Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie został wybrany kol. lek. dent. Robert Stępień, natomiast Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana ponownie kol. lek. dent. Anna Kot.

 

Oficjalne obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie zostaną opublikowane na stronie Izby niezwłocznie po ich podjęciu.

Serdecznie gratulujemy Delegatom podjętych decyzji i dziękujemy za wytrwałość (Zjazd obradował do ok. godz. 23)

 

Prezes ORl

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

Wyszczególnione zmiany:

 • uwzględniono odpady medyczne oznaczone kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80),
 • doprecyzowano, że zarówno w miejscu powstawania jak i magazynowania odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku;
 • zrezygnowano z wymogu nieprzeźroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstania;
 • rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstania dodatkowo do pojemników;
 • doprecyzowano przepisy o oznaczeniach kolorami pojemników  do zbierania odpadów o ostrych końcach i krawędziach wskazując na konieczność ich jednoznacznej identyfikacji;
 • określono czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin z wyłączeniem „odpadów wysoce zakaźnych” które mogą być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny;
 • zgodnie z rozporządzeniem za „odpady wysoce zakaźne” uważa się odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi; 1
 • wskazano, że „odpady wysoce zakaźne” zbiera się w miejscu ich powstawania do:
  1) opakowania wewnętrznego złożonego z:
  a) worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
  b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego - w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach;
  2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.
 • zmodyfikowano zakres informacji umieszczanych na workach i pojemnikach z odpadami; pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:
  1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6) datę i godzinę zamknięcia.
 • w przypadku „odpadów wysoce zakaźnych” w/w oznakowanie umieszcza się na pojemniku – opakowaniu zewnętrznym przeznaczonych do przechowywania tego typu odpadów – dodatkowo oznaczając znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 Kodeks pracy oraz umieszczonym poniżej napisem "MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI". 2
 • w stosunku do przepisów uprzednio obowiązujących, ze względu na ochronę danych osobowych, zrezygnowano w obecnym rozporządzeniu z podawania na worku lub pojemniku: adresu zamieszkania lub siedziby wytwórcy odpadów;
 • wprowadzony został wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;
 • pomieszczenie przeznaczone do wstępnego magazynowania odpadów medycznych winno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów;
 • rozszerzono i uszczegółowiono wymagania w zakresie utrzymania higieny w procedurze magazynowania odpadów (dezynfekcja: rąk, pomieszczeń; urządzeń);
 • dopuszczono mniej restrykcyjne wymagania w zakresie wstępnego magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 - ( z zachowaniem podziału) - umożliwiając ich  magazynowanie  w oznakowanych stosownie do rodzaju odpadu, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w innym niż główne, miejscu magazynowania odpadów – rozporządzenie także w tym zakresie określa wymogi magazynowania;
 • dodano wymaganie posiadania, w obiektach w których udzielane są świadczenia zdrowotne lub są prowadzone badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, wentylacji miejsc przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia, służących do transportu wewnętrznego odpadów medycznych;
 • w stosunku do uprzednich przepisów, wymóg zapewnienia swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych do miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia w w/w obiektach dotyczy sytuacji przypadku gdy taki transport jest wykorzystywany;
 • uszczegółowione zostały wymogi dotyczące określenia procedur postępowania z odpadami medycznymi (instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania);
 • założono 18 miesięczny okres dostosowawczy pomieszczeń:
  a) wstępnego magazynowania do nowych wymogów w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń i gromadzeniem odcieków przed nierozprzestrzenianiem się odpadów
  b) miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego do wymogów ich wyposażenia w wentylację.

Pełna treść rozporządzenia pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1975/1


1 Przyjęto klasyfikację czynników zaliczonych do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119) - patrz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1119/1 (Materiały zakaźne, pierwszy plik PDF. str. 227 i dal.) 

2 Wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/81/716

 

Komunikat nr 5 OKW z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej -  6 lekarzy dentystów zostało wybranych na delegatów na OZL. Także w Krakowie  4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje!

Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory. 

Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 – VI piętro. 

Dla przypomnienia podaję również ustalone terminy zebrań wyborczych i możliwość głosowania w niżej podanych terminach osobiście do urny:

Delegatura Nowy Sącz- 12 września br. (wtorek) w siedzibie Delegatury w Nowym Sączu: 

 • godz.12.45 – 13.45 lekarze dentyści

Delegatura Krosno 21 września br. (czwartek) w siedzibie Delegatury w Krośnie:

 • godz.13.00-14.00 – lekarze dentyści Krosno
 • godz.14.15-15.15 – lekarze dentyści Jasło
 • godz.15.30-16.30 – lekarze dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Kraków:

26 września (wtorek) – sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

 • godz.15:00-16.00 - MCS Śródmieście, Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
 • godz.16:30-17.30 - Nowa Huta, MSWiA, Wojsko, WPS, Wieliczka 

27 września (środa) sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

 • godz.15:00 – Chrzanów, Olkusz, Myślenice, lekarze dentyści stażyści, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi informacjami dotyczącymi głosowania, a umieszczonymi na obu stronach karty informacyjnej i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

 • o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
 • o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty
 • o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej - tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie 
  (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)
 • o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową
 • na szarej kopercie NIE NALEPIAMY znaczka pocztowego.

Apeluję do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o wzięcie czynnego udziału w wyborach, gdyż jedynie od nas samych zależy, kto będzie naszym reprezentantem w najbliższej kadencji.

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Poniżej prezentujemy Program Ubezpieczeniowy, który został opracowany specjalnie dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przez niepowiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń brokera ubezpieczeniowego – Mentor S.A.

Oceniając funkcjonowanie dotychczasowych ofert ubezpieczeniowych dla Członków OIL w Krakowie, Mentor S.A. wynegocjował warunki ubezpieczenia i spośród propozycji kilku zakładów ubezpieczeń wybrał tę, która daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

W ten sposób broker ubezpieczeniowy przygotował niezależną, podyktowaną tylko interesem Członków OIL w Krakowie ofertę renomowanego Zakładu Ubezpieczeń PZU SA, która obejmuje Sumy Ubezpieczenia nawet na 1,5 mln zł i 2 mln zł.

Korzystając z tej oferty Członkowie OIL Kraków mają zapewnioną kompleksowość usługi.
Stojąc na straży realizacji wynegocjowanych przez siebie programów ubezpieczenia, broker ubezpieczeniowy zapewnia także nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.Tytuł doktora nauk  medycznych lub tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 16 Ustawy z 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Czytaj więcej: Oferta ubezpieczenia OC - PZU