Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Komunikat dotyczący stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie

W dniu 23 września 2019 r. wszedł w życie art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej[1], wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, zwana dalej „ustawą Prawo atomowe”.

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta...

Komisja Stomatologiczna informuje o istotnym przepisie przejściowym, jaki został wprowadzony ustawą zmieniającą ustawę Prawo atomowe [Dz.U.2019.1593 z dnia 2019.08.23]

W art. 20 ustawy czytamy:

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem:
 1. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
 1. dostosują kwalifikację pracowników do kategorii pracowników zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 2. przeprowadzą szkolenia pracowników zgodnie z przepisami art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
 • w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
  1. przeprowadzą ocenę narażenia osób z ogółu ludności, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
  2. wdrożą system, o którym mowa w art. 18a ustawy zmienianej w art. 1,
   [...]
 • w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
  1. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 1,
   [...]

  W powyższym tekście uwzględniono tylko te przepisy, które mogą mieć zastosowanie w radiologii stomatologicznej.

  Pod umieszczonymi w tekście linkami znajdują się wyciągi z właściwych przepisów. 

  Przypominamy, że ustawa weszła w życie w dniu 23 września 2019r. 

  Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NIL
  Andrzej Cisło

  Rekomenduję do stosowania - Specjalista analityki sanitarnej OIL Kraków dr Edward Araszkiewicz

  Zwracam uwagę na zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe w szczególności dotyczące:

   

  1) inspektorów ochrony radiologicznej

   

  2) testów odbiorczych

   

  3) szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta

   

  4) zgód

   

  5) audytów klinicznych

   

  6) obowiązków dostawców urządzeń radiologicznych

   

  Zmiany te zawiera poniższy komunikat:

  specjalista analityki sanitarnej – dr Edward Araszkiewicz

   

   

   

   

   

  Punkt konsultacyjny OIL Kraków

  tel.: 12 619 17 18

  prowadzi konsultacje dla członków OIL w Krakowie z zakresu higieny radiacyjnej m. in.:

   

  • uzyskiwania zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich,
  • tworzenie radiologicznych procedur szczegółowych dla stomatologii,
  • prowadzenie klinicznych audytów wewnętrznych itp.

   

  Punkt czynny w siedzibie OIL - ul. Krupnicza 11a (IIp., pokój 2.13) we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00.

  Konsultacje prowadzi specjalista analityki sanitarnej - dr Edward Araszkiewicz.

  W załączeniu publikujemy pismo Ministerstwa Zdrowi w sprawie postępowania niektórych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych polegającego na wymaganiu zatwierdzenia projektu pracowni RTG przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, wskazujące iż nie istnieją przepisy prawa atomowego zmuszające do wstępnego zatwierdzania projektu osłon stałych i wszystkie dokumenty (w tym projekt osłon stałych) niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego powinny być składane razem z tym wnioskiem, tak jak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.

  ikona_pdf
  MZ w sprawie pracowni RTG

  Przedłożone arkusze, opublikowane na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, stanowią przewodniki w zakresie utrzymania właściwego poziomu ochrony radiologicznej w pracowniach RTG.

  Prosimy o zapoznanie się z załączona instrukcją oraz wybranie odpowiedniego arkusza w zależności od własnych potrzeb.

   

  Instrukcja wypełniania i posługiwania się Arkuszami kontroli w obszarze Nadzoru Higieny Radiacyjnej.pdf

  Plik do pobrania

  Download this file (HR_Formularze kontrolne_01_08_2017.xls) HR_Formularze kontrolne_01_08_2017.xls

  Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884).

  Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy:

  1. nie wykonano testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych lub
  2. uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych przekraczają wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały określone, lub
  3. testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne lub testy podstawowe nie są wykonywane z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia i ust. 7.

   

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 576) określa m.in.

  podmioty oraz osoby, które są upoważnione do wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych

  1. Testy podstawowe są wykonywane przez osoby obsługujące urządzenia radiologiczne zatrudnione w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione przez jej kierownika do wykonywania tych testów.
  2. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:
   1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32); 2) specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia, zwanych dalej odpowiednio „fizykiem medycznym” lub „inżynierem medycznym” jeżeli jednostka ochrony zdrowia: 

  a) zapewnia spójność pomiarową; 

  b) uczestniczy, nie rzadziej niż raz na 4 lata, w badaniach polegających na porównaniu wyników pomiarów parametrów stosowanych w tej jednostce urządzeń radiologicznych z wynikami pomiarów parametrów urządzeń stosowanych 

  c) posiada udokumentowane w formie pisemnej wyniki badań, o których mowa w pkt 2, potwierdzające, że każdy z badanych fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych spełnia przyjęte na potrzeby tych badań kryteria oceny.