Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

W załączeniu publikujemy pismo Ministerstwa Zdrowi w sprawie postępowania niektórych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych polegającego na wymaganiu zatwierdzenia projektu pracowni RTG przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, wskazujące iż nie istnieją przepisy prawa atomowego zmuszające do wstępnego zatwierdzania projektu osłon stałych i wszystkie dokumenty (w tym projekt osłon stałych) niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego powinny być składane razem z tym wnioskiem, tak jak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.

ikona_pdf
MZ w sprawie pracowni RTG

Ośrodek Kształcenia  Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zaprasza do udziału w kursie “Ochrona radiologiczna pacjenta”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych, techników RTG, lekarzy i pielęgniarki medycyny nuklearnej i radioterapii.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza na kurs Ochrona Radiologiczna Pacjenta, który realizowany będzie w formie kursu na odległość.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej: Kurs: Ochrona radiologiczna pacjenta – edycja 2018

Przedłożone arkusze, opublikowane na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, stanowią przewodniki w zakresie utrzymania właściwego poziomu ochrony radiologicznej w pracowniach RTG.

Prosimy o zapoznanie się z załączona instrukcją oraz wybranie odpowiedniego arkusza w zależności od własnych potrzeb.

 

Instrukcja wypełniania i posługiwania się Arkuszami kontroli w obszarze Nadzoru Higieny Radiacyjnej.pdf

Plik do pobrania

Download this file (HR_Formularze kontrolne_01_08_2017.xls) HR_Formularze kontrolne_01_08_2017.xls

 

Punkt konsultacyjny OIL Kraków

tel.: 12 619 17 18

prowadzi bezpłatne konsultacje dla członków OIL w Krakowie z zakresu higieny radiacyjnej m. in.:

 

  • uzyskiwania zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich,
  • tworzenie radiologicznych procedur roboczych dla stomatologii,
  • prowadzenie klinicznych audytów wewnętrznych.

 

Punkt czynny w siedzibie OIL - ul. Kordylewskiego 11 (VI p., pokój 614) we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00.

Konsultacje prowadzi specjalista Io analityki sanitarnej - dr Edward Araszkiewicz.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884).

Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy:

  1. nie wykonano testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych lub
  2. uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych przekraczają wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały określone, lub
  3. testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne lub testy podstawowe nie są wykonywane z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia i ust. 7.

 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 576) określa m.in.

podmioty oraz osoby, które są upoważnione do wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych

  1. Testy podstawowe są wykonywane przez osoby obsługujące urządzenia radiologiczne zatrudnione w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione przez jej kierownika do wykonywania tych testów.
  2. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:
    1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32); 2) specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia, zwanych dalej odpowiednio „fizykiem medycznym” lub „inżynierem medycznym” jeżeli jednostka ochrony zdrowia: 

a) zapewnia spójność pomiarową; 

b) uczestniczy, nie rzadziej niż raz na 4 lata, w badaniach polegających na porównaniu wyników pomiarów parametrów stosowanych w tej jednostce urządzeń radiologicznych z wynikami pomiarów parametrów urządzeń stosowanych 

c) posiada udokumentowane w formie pisemnej wyniki badań, o których mowa w pkt 2, potwierdzające, że każdy z badanych fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych spełnia przyjęte na potrzeby tych badań kryteria oceny.

 

audyt kliniczny – systematyczna kontrola lub przegląd medycznych procedur radiologicznych, mający na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki radiologiczne są porównywane z uznanymi standardami oraz, w razie konieczności, modyfikacja dotychczasowego postępowania lub wprowadzenie nowych standardów;

Czytaj więcej: Ważne wymogi dla posiadaczy aparatów rtg w zakresie audytów klinicznych wewnętrznych