Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi nowelizacji ustawy Prawo atomowe uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na zapisy art.123 w szczególności ustęp 1, w którym stwierdza się, że:


Kierownikowi jednostki organizacyjnej który:

  • uruchamia i stosuje urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące /aparat rentgenowski/
  • lub wbrew jego warunkom wykonuje działalność,
  • zatrudnia pracowników bez uprawnień, kwalifikacji lub umiejętności,
  • nie dopełnia obowiązków w zakresie ochrony radiologicznej , dopuszcza do narażenia pracownika lub innej osoby,
  • utracił lub pozostawił bez właściwego zabezpieczenia źródło promieniowania jonizującego,
  • nie dopełnia obowiązku kontroli dozymetrycznej
  • wymierza się karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

- za ww czyny jednostce organizacyjnej wykonującej działalność, związaną z narażeniem wymierza się karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Kary pieniężne nakłada w formie decyzji administracyjnej państwowy inspektor sanitarny.
Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Środki uzyskane z tytułu kar pieniężnych są dochodami budżetu państwa.
W związku z mającymi nastąpić zmianami w przepisach ustawy Prawo atomowe Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni dokonać przeglądu swojej działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Projekt zmian ustawy Prawo atomowe jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12293151/12398918/12398919/dokument341565.pdf