Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

W dniu 4 grudnia zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015, poz. 2040 ).

Najważniejsze zmiany publikujemy poniżej.

 
I.    Ulega zmianie częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych i zakres testów podstawowych.

A) Testy podstawowe:

Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej
Nazwa testu Częstotliwość
 Artefakty co miesiąc
 Wartość HU   co miesiąc
 Jednorodność obrazu co miesiąc
 Poziom szumu co miesiąc
 Rozdzielczość przestrzenna    6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych
 Geometryczna poprawność obrazu    6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych
Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii
Nazwa testu
Częstotliwość
 Rozdzielczość wysoko– i niskokontrastowa co 6 m-cy
 Powtarzalność zaczernienia obrazu co miesiąc
 Proces wywoływania (tylko dla aparatów do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii):
 - wskaźnik światłoczułości,
 - wskaźnik kontrastowości,
 - temperatura wywoływacza
w każdym dniu pracy wywoływarki
 Pomieszczenie ciemni  co 6 m-cy
 Warunki do oceny zdjęć rtg ( tylko dla aparatów do zdjęć) w każdym dniu korzystania z negatoskopu
 
Uwaga:
Testy podstawowe wykonują osoby obsługujące urządzenia radiologiczne zatrudnione w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione przez jej kierownika do ich wykonania.

B) Testy specjalistyczne.

a) Testy specjalistyczne wykonywane raz na 12 m-cy:

- urządzenia stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej;
- aparaty pantomograficzne oraz cefalometrii.

b) Testy specjalistyczne aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wykonywane są co najmniej raz na 24 m-ce.

Uwaga:
Testy specjalistyczne wykonują akredytowane laboratoria pomiarowe.

C) Testy specjalistyczne – monitorów do prezentacji obrazów medycznych wykonywane są co najmniej raz na 12 m-cy.

II.    W stomatologii zniesiono ograniczenie dotyczące stosowania jezdnego sprzętu radiologicznego do wykonywania zdjęć wewnątrz ustnych.

III.    W jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych do przeprowadzenia klinicznego audytu wewnętrznego kierownik powołuje co najmniej jedna osobę, która jest uprawniona do wykonywania procedur podlegających temu audytowi.

IV.    Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (monitor) gdy:

a) nie wykonano testów akceptacyjnych albo testów specjalistycznych lub podstawowych,
b) uzyskane wyniki testów akceptacyjnych albo testów specjalistycznych lub podstawowych przekraczają wartości graniczne (jeżeli takie wartości zostały określone).
c) testy akceptacyjne albo testy specjalistyczne lub podstawowe nie są wykonane zgodnie z w/w czestotliwościami.