Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884).

Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy:

  1. nie wykonano testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych lub
  2. uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych przekraczają wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały określone, lub
  3. testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne lub testy podstawowe nie są wykonywane z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia i ust. 7.

 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 576) określa m.in.

podmioty oraz osoby, które są upoważnione do wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych

  1. Testy podstawowe są wykonywane przez osoby obsługujące urządzenia radiologiczne zatrudnione w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione przez jej kierownika do wykonywania tych testów.
  2. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:
    1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32); 2) specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia, zwanych dalej odpowiednio „fizykiem medycznym” lub „inżynierem medycznym” jeżeli jednostka ochrony zdrowia: 

a) zapewnia spójność pomiarową; 

b) uczestniczy, nie rzadziej niż raz na 4 lata, w badaniach polegających na porównaniu wyników pomiarów parametrów stosowanych w tej jednostce urządzeń radiologicznych z wynikami pomiarów parametrów urządzeń stosowanych 

c) posiada udokumentowane w formie pisemnej wyniki badań, o których mowa w pkt 2, potwierdzające, że każdy z badanych fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych spełnia przyjęte na potrzeby tych badań kryteria oceny.