Komisja Stomatologiczna

ORL w Krakowie

audyt kliniczny – systematyczna kontrola lub przegląd medycznych procedur radiologicznych, mający na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki radiologiczne są porównywane z uznanymi standardami oraz, w razie konieczności, modyfikacja dotychczasowego postępowania lub wprowadzenie nowych standardów;

I. Odpowiedzialność

1.Kierownik jednostki organizacyjnej:

- zatwierdzanie rocznych planów audytów wewnętrznych,

- podejmowanie decyzji o wprowadzeniu działań korygujących i zapobiegawczych,

- ocena wprowadzonych działań,

- przekazywanie kopii raportu właściwej komisji procedur i audytów*.

2. Kierownik audytowanej jednostki organizacyjnej

- przygotowanie do audytu podległej sobie komórki,

- opracowanie i wdrożenie poaudytowych działań korygujących,

II. Terminy

Audyty przeprowadza się na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej co najmniej raz

na rok oraz w razie potrzeby – doraźnie.

- Termin przeprowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego określa kierownik jednostki organizacyjnej.

III. Audytorzy

- przygotowanie programu audytu i przedłożenie ww programu do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej,

- przeprowadzenie audytu,

- sporządzenie raportu z audytu.

Skład zespołu audytorskiego – co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do zakresu udzielanych przez jednostkę świadczeń zdrowotnych.

- w stomatologii, gdzie wykonuje się zdjęcia wewnątrzustne, kierownik wyznacza dwie osoby, które uprawnione są do wykonywania procedur podlegających audytowi z wyjątkiem działalności prowadzonej osobiście w których audyt wewnętrzny może być prowadzony przez jedna osobę, która jest uprawniona do wykonywania procedur podlegających audytowi

- osoby wyznaczone do przeprowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego działają na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej,

- z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w terminie 7 dni od zakończenia audytu audytorzy sporządzają pisemny raport który zawiera:

  • przegląd szczegółowych/ roboczych/ procedur radiologicznych wykonywanych w jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem podziału na płeć oraz osób do 16 tego roku życia,
  • dane pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16-go roku życia w podziale na płeć oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi
  • w razie konieczności zalecenia dotyczące modyfikacji dotychczasowych procedur roboczych/szczegółowych lub wprowadzenie nowych,
  • raport z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego przekazywany jest kierownikowi jednostki organizacyjnej, który niezwłocznie usuwa wszelkie nieprawidłowości wynikające z raportu.

IV. Zakres raport audytu klinicznego wewnętrznego

1. Podstawa raportu:

- roczny plan audytów klinicznych wewnętrznych:

- miejsce audytu:

- skład ( imię , nazwisko) audytorów:

- osoby reprezentujące audytowana komórkę:

- dokumenty stosowane przez audytorów:

- spostrzeżenia audytorów:

- niezgodności:

- ocena

 

*Po uprawomocnieniu się nowelizowanych przepisów prawa.

Audyty rtg
Audyty rtg